Vedtægter – Institutionens navn og beliggenhed

OfferForum Vedtægter - hjælp til ofre

§ 1
Institutionens navn er Invicto

§ 2
Institutionens hjemsted er i Københavns Kommune.

Formål

§ 3
Institutionens formål er at hjælpe ofre for forbrydelser, voldsomme hændelser og ulykker ved at tilbyde, at de kan mødes i et forum på internettet eller i et fysisk forum. Betegnelsen offer dækker også vidner og pårørende.
Institutionens formål er derudover at tilbyde relevant information og vejledning til ovenstående persongruppe.
Hjælpen kan også iværksættes indirekte ved bl.a. at udbrede kendskabet til institutionens eksistens samt at skabe opmærksomhed på “offer-området” generelt, med henblik på i øvrigt at gavne forholdene for ofre.

§ 4
Institutionen er upolitisk, således at institutionens arbejde sker uden hensyntagen til partipolitiske og/eller religiøse interesser.

§ 5
Institutionen karakteriseres som almennyttig og dermed som en ”non profit” institution.

Bestyrelse

§ 6
Institutionens arbejde ledes af en bestyrelse på mindst fem og højest ni medlemmer.
 
§ 7
Institutionen tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et yderligere bestyrelsesmedlem. Dog gælder for beløb op til kr. 10.000,-, at institutionen kan tegnes alene af formanden.
Bestyrelsen kan meddele prokura.
 
§8
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer samt sekretær.
 
§ 9
Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for 2 år ad gangen. Dette foregår således, at der hvert år fratræder/udpeges minimum 2/5 af bestyrelsesmedlemmerne. Dette gør sig også gældende ved et bestyrelsesmøde efter det første år efter stiftelsen.

§ 10
Enhver myndig person kan stille op til at blive medlem i bestyrelsen.
 
§ 11
Bestyrelsen kan opfordre myndige personer til at stille op til at blive medlem af bestyrelsen.

§ 12
Et medlem kan til en hver tid trække sig fra sin post.
 
§ 13
Den siddende bestyrelse kan på et bestyrelsesmøde ved flertals-afstemning beslutte om nye medlemmer skal tilgå, og om siddende medlemmer skal afgå. Bestyrelsen skal træffe beslutning om dette, ud fra en objektiv vurdering om, hvorvidt den pågældende person kan eller vil gavne eller skade institutionens formål.
 
§ 14
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 15
Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for institutionens gæld.

§ 16
Bestyrelsen er beføjet til at ansætte og afskedige helt eller delvist lønnet medhjælp.

§ 17
Det påhviler bestyrelsen at påse, at Institutionen ledes i overensstemmelse med sit formål.

Bestyrelsesmøder

§ 18
Bestyrelsesmøder afholdes minimum hver 6. måned startende fra institutionens stiftelse.

§ 19
Bestyrelsen vil blive indkaldt med minimum 14 dages varsel til kommende bestyrelsesmøde.

§ 20
Bestyrelsens medlemmer skal, senest en uge før afholdelse af bestyrelsesmøde, til formanden fremsætte eventuelle forslag til behandling.
 
§ 21
På et bestyrelsesmøde kan dagsordenen bestå af følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning.
3. Gennemgang af økonomi.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
6. Eventuelt

§ 22
Der skal føres referat over de trufne beslutninger og valg på bestyrelsesmøderne, hvilke indføres i protokol.

§ 23
Beslutninger i bestyrelsen afgøres ved flertalsafstemninger. I tilfælde af stemmelighed udgør formandens
stemme udslaget.

§ 24
For at afgive stemme på et bestyrelsesmøde kræves der personligt fremmøde eller fuldmagt, eller stemmeafgivelse via brev eller via elektroniske midler.

§ 25
Der kan indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde, når formanden finder det fornødent, eller hvis mindst to bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.

§ 26
Bestyrelsesmøderne er i alle institutionens anliggender institutionens højeste myndighed inden for de af vedtægterne fastsatte grænser.

§ 27
Der kan kun træffes beslutninger på bestyrelsesmøder, når mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer – inklusive formanden eller næstformanden – er til stede eller har afgivet stemme.

Finansiering/Økonomi

§ 28
Indtægter til institutionen kan ansøges via fonde og sponsorater, indtjenes via annoncører på hjemmesiden eller via foredrag afholdt af f.eks. bestyrelsesmedlemmer, samt via salg af f.eks. merchandise. I øvrigt kan der påregnes indtægter på anden vis.

§ 29
Indtægter anvendes udelukkende til at fremme institutionens formål, herunder også drift og vedligeholdelse af hjemmesiden samt markedsføringsmidler og øvrige for opfyldelse af formålets nødvendige udgifter.

§ 30
Overskud, der ikke findes nødvendigt til institutionens drift, eller som ønskes opbevaret til senere udvidelser, anbringes i et eller flere anerkendte pengeinstitutter under de bedst mulige forudsætninger.

§ 31
Institutionen kan udvide sine aktiviteter med lignende projekter jf. institutionens foreliggende formål.

§ 32
Institutionens regnskabsår løber fra den 1/1 – 31/12.
Første regnskabsår løber fra stiftelsen til den førstkommende 31/12.

§ 33
Bestyrelsen, ved kassereren, fører et omhyggeligt regnskab løbende i året, og for afsluttet regnskabsår udarbejdes der et årsregnskab; bestyrelsen kan ansætte supplerende assistance til opgaverne.

§ 34
Årsregnskabet forelægges og påtegnes på et bestyrelsesmøde inden udgangen af det følgende års april måned. Årsregnskabet påtegnes af bestyrelsen.

§ 35
Institutionen hæfter kun for sine forpligtelser med den i institutionen til enhver tid hørende kapital.

Vedtægtsændringer

§ 36
Ændringer i institutionens vedtægter kan kun foretages når mindst 3/4 af bestyrelsens medlemmer beslutter dette.

Opløsning

§ 37
I tilfælde af institutionens ophør skal institutionens formue tilfalde en eller flere andre institutioner, foreninger eller lignende, der er hjemmehørende her i landet, og som har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål, der i videst muligt omfang harmonerer med nærværende institutions formål.

§ 38
Institutionen skal opløses, såfremt den ophører med at drive aktivitet i overensstemmelse med formålsparagraffen og ikke inden for en overskuelig fremtid vil genoptage denne.

§ 39
Institutionen kan med bestyrelsens godkendelse underlægges en større organisation, hvorved den gældende struktur og de gældende vedtægter kan blive ændret. Til beslutning herom kræves tilsagn fra mindst 3/4 af bestyrelsens medlemmer, heriblandt formanden og næstformanden.

§40
Institutionens opløsning kan kun forekomme efter vedtagelse på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder, hvor et flertal i bestyrelsen, herunder formanden og næstformanden, deltager i begge møder.
 

Institutionens første sæt vedtægter blev vedtaget på institutionens stiftende møde den 1. februar 2014

____________________________________________

På ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 16. juli 2015 blev §§ 15, 24, 27, 28, 33 og 34 ændret –
§§ 33 og 34 blev ændret med virkning fra institutionens stiftelse.

____________________________________________

På bestyrelsesmøde d. 7. september 2015 blev § 3 ændret med virkning fra institutionens stiftelse.